Strona główna » Blog » Przemoc nie kończy się sama. Część I

Przemoc nie kończy się sama. Część I

W każdej rodzinie zdarzają się problemy, konflikty, kłótnie. Nic w tym niepokojącego, dopóki umiemy je rozwiązywać, rozmawiać ze sobą, ustalać wspólnie kompromisy. Jednak, gdy jedna ze stron zaczyna poniżać, obrażać, wyzywać, manipulować, wyśmiewać i używać siły, by osiągnąć swoje cele i zmusić drugą osobę do określonych zachowań, oznacza to, że została przekroczona granica i te zachowania trzeba nazwać wprost przemocą.

Szacuje się , że w Polsce ponad 90 tys. osób pada ofiarą przemocy w rodzinie. 90 procent dorosłych pokrzywdzonych to kobiety. Zdarza się to we wszystkich kulturach, wyznaniach i klasach społecznych, w rodzinach na każdym poziomie dochodów i wykształcenia.

Przemoc jest przestępstwem za które odpowiedzialny jest sprawca. Nie ma żadnych okoliczności usprawiedliwiających groźby, zastraszanie, bicie czy znęcanie psychiczne. Bicie boli, do bicia się nie „przywyka”. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną walcz o siebie. Masz prawo do godnego i bezpiecznego życia. Przemoc nie skończy się sama. Sprawca nie dozna olśnienia , że chce się leczyć, nie pójdzie do poradni żeby mu ktoś poradził jak zmienić swoje życie, nie przemknie mu przez myśl nawet, że powinien podjąć trud pracy nad sobą. Potrzebna jest interwencja.

Jest wiele instytucji, które pomogą ci przeprowadzić skuteczną interwencję.

Skuteczna interwencja powinna przebiegać dwutorowo i obejmować działania podejmowane wobec sprawcy przemocy domowej, których celem w pierwszej kolejności jest zatrzymanie przemocy oraz działania podejmowane w celu dostarczenia wsparcia ofiarom przemocy domowej i pokazania możliwości uzyskania wszechstronnej pomocy.

POLICJA

Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków abyś mogła czuć się bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja policji polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę (specjalna notatka służbowa). Policja powinna Cię poinformować, w jaki sposób może Ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.

W trakcie interwencji policji masz prawo do;

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa, sprawca powinien być zatrzymany, gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia,

 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki),

 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

Uwaga!

 • Zapisz numery służbowe policjantów oraz datę i godzinę ich przyjazdu – informacje o interwencjach policji będą ważnymi dowodami jeśli dojdzie do sprawy karnej.

 • Jeśli policjanci odmówili pomocy albo udzielili ją w sposób niewłaściwy, możesz złożyć skargę do Komendanta Komisariatu, Komendanta Rejonowego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 • przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),

 • wezwać Twojego partnera na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,

 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskować o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego,

 • wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

POMOC SPOŁECZNA

Jeśli potrzebujesz pomocy materialnej swoje kroki powinnaś skierować do Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. Aby skorzystać z pomocy ośrodka skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym.

Pracownik socjalny może:

 • udzielić Ci informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy oraz jakie należy złożyć dokumenty aby je otrzymać,

 • udzielić Ci pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,

 • udzielić pomocy rzeczowej, np. przekazanie odzieży, żywności,

 • wskazać miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy,

 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji.

SŁUŻBA ZDROWIA

W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Jeśli zostałaś pobita zwróć się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomoc medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na Twoją prośbę zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Poproś aby zapisał to w Twojej karcie. Jeśli zostałaś pobita lub zgwałcona możesz zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony -lekarz sądowy. Obdukcję oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza możesz przedstawić w sądzie lub w prokuraturze jako dowód w sprawie.

POMOCNE NUMERY I APLIKACJE

800 120 002 Niebieska Linia- ogólnopolski telefon dla osób doznających przemocy, czynny w godzinach 12.00-18.00

800 120 148 policyjna linia specjalna „Zatrzymać Przemoc”, czynna całą dobę

Twój parasol – aplikacja „udaje” aplikację pogodową , jednak po dwukrotnym kliknięciu w ikonę zachmurzenia pojawia się panel pomocy.

Maria Kruk