Strona główna » O nas

O nas

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania zostało założone w 1993r. Głównym przedmiotem jego działalności jest odpowiedzialne wychowanie inspirowane chrześcijańskim systemem wartości. Naturalnym następstwem takiego celu są takie obszary naszych aktywności jak rodzina, kształcenie, edukacja społeczno-obywatelska a także współpraca międzynarodowa i wolontariat. Bardzo ważne dla nas jest również inspirowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na jasnym systemie wartości i kierującego się współodpowiedzialnością za dobro wspólne.

Adresatem naszych działań jest głównie młodzież, ale równolegle także wychowawcy, nauczyciele, animatorzy grup pozaszkolnych, liderzy organizacji pozarządowych, rodzice oraz przedstawiciele instytucji publicznych. Część działalności ma charakter stały jak współpraca między organizacjami członkowskimi, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli czy międzynarodowa współpraca młodzieży a część mniej systematyczny w ramach realizowanych projektów (np. na rzecz rodziny czy dot. współpracy zagranicznej dorosłych).

SChDW jest organizacją parasolową skupiającą organizacje z różnych regionów Polski, dlatego, chociaż część zadań wykonuje bezpośrednio poprzez swoje krakowskie Biuro ze współpracownikami, to działania o najszerszym zakresie są prowadzone w bezpośredniej współpracy z organizacjami członkowskimi.

Misją Stowarzyszenia jest:

  • prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży i wśród jej wychowawców na płaszczyźnie społecznej, religijnej, kulturalnej i fizycznej;
  • koordynowanie, wspieranie i inicjowanie dzieł chrześcijańskich działających na tej płaszczyźnie;
  • promocja i organizacja wolontariatu;
  • prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i naukowej;
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • prowadzenie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty podzielające cele statutowe Stowarzyszenia.